Latgale.LV
 
LV EN RU
Otrdiena, 2018. gada 19. jūnijs
 


Saziņai:

Latgales Reģiona Attīstības Aģentūra:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss: 65420257
E-pasts: lraa@latgale.lv
Skatīt visus LRAA kontaktus
Ziņas
Atbildes uz uzņēmēju biežāk uzdotajiem jautājumiem par Latgales SEZ
07.07.2016
Šī gada 20.jūnijā stājas spēkā Latgales speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) likums, ar kura starpniecību būtiski tiek palielinātas teritorijas ar īpašu nodokļu režīmu. SEZ Latgalē ir atbilstošs risinājums reģiona ekonomiskās situācijas uzlabošanai, uzsvērts likumprojekta anotācijā.Latgales SEZ statuss var tikt noteikts līdz 5% no Latgales reģiona teritorijas, kas kopā sastāda 72750 ha platību.
Kā vērtēs iekļaujošās teritorijas
Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā nav ietverts pašvaldību saraksts, kuru atsevišķām teritorijām būtu nosakāms SEZ statuss, jo ir paredzēts Ministru kabinetam dot deleģējumu noteikt Latgales SEZ teritoriju.
Latgales SEZ teritoriju veido publisku personu un privātīpašumā esošas teritorijas.
Latgales SEZ pārvaldība notiek centralizēti ar Latgales plānošanas reģiona starpniecību, kas nozīmē, ka Latgales plānošanas reģiona attīstības padome apstiprina Latgales SEZ uzraudzības padomes nolikumu, kas izstrādāts saskaņā ar likumā noteiktajām pārvaldes funkcijām, apstiprina, atceļ un veic izmaiņas uzraudzības padomes sastāvā.
Nodokļu atvieglojumi
Līgums ar Latgales SEZ pārvaldi jāslēdz gadījumā, kad komersants vēlas pretendēt uz tiešo nodokļu atvieglojumiem saskaņā ar likumu "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un specializētajās ekonomiskajās zonās".

Gadījumā ja komersants jau darbojas Latgales SEZ teritorijā, pirms tai noteikts SEZ statuss, līgumu ar Latgales SEZ pārvaldi var slēgt, ja plānots veikt ieguldījumus un pretendēt saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus. Pārējos gadījumos komersantam nav jāslēdz līgums, lai veiktu komercdarbību Latgales SEZ. Noteikts arī, ka Latgales SEZ komersantiem jāatrodas un jāveic komercdarbība Latgales SEZ teritorijā, taču tas neizslēdz iespēju, ka komersanta juridiskā adrese atrodas citviet.
Tiešo nodokļu atvieglojumu piemērošana SEZ
Saskaņā ar Komisijas regulu (EK) Nr.651/2014 un likumu „Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” tiešie nodokļi ir nekustamā īpašuma nodoklis un uzņēmuma ienākuma nodoklis. LSEZ kapitālsabiedrības saņems tiešo nodokļu atlaides no uzkrātās ieguldījumu summas, piemērojot maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti veiktajiem ieguldījumiem:
1. 35 % – kapitālsabiedrība atbilst kategorijai – liela kapitālsabiedrība;
2. 45 % – kapitālsabiedrība atbilst kategorijai – vidēja kapitālsabiedrība;
3. 55 % – kapitālsabiedrība atbilst kategorijai – maza vai sīka (mikro) kapitālsabiedrība.

Noteiktā atbalsta procenta piemērošana (35%, 45% vai 55%) tiek izmantota uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojumiem un nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu kopsummai.
Kapitālsabiedrībām, kuras saņems LSEZ kapitālsabiedrības statusu, ir tiesības uz sekojošiem tiešajiem nodokļu atvieglojumiem:

1. 80% atlaide uzņēmuma ienākuma nodoklim,
2. 80% atlaide nekustamā īpašuma nodoklim.
Kādi ieguldījumi tiek akceptēti
Saskaņā ar likumu Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās, atbalstāmi ir:
  • “materiālie aktīvi” - zeme, ēkas un ražotnes, tehnika un iekārtas;
  • “nemateriālie aktīvi” ir aktīvi, kas nav konkretizēti fiziskā vai finanšu formā, piemēram,
  • atbilst “sākotnējā ieguldījuma definīcijai un ir ieguldījums materiālajos un nemateriālajos aktīvos, kas attiecas uz jaunas uzņēmējdarbības vietas izveidi, esošas uzņēmējdarbības vietas jaudas palielināšanu, uzņēmējdarbības vietas produkcijas dažādošanu ar produktiem, kuri uzņēmējdarbības vietā iepriekš nav ražoti, vai būtiskām pārmaiņām esošas uzņēmējdarbības vietas kopējā ražošanas procesā;
  • iegādātie aktīvi ir jauni (attiecas uz lielām komercsabiedrībām).

Likums nosaka arī citas prasības atbalstāmajiem ieguldījumiem pretendējot uz SEZ tiešo nodokļu atvieglojumiem.
Termiņi atbalstāmo ieguldījumu veikšanai
Tiesības piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība iegūst ar to taksācijas periodu, kurā izsniegta atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un ir noslēgts līgums par ieguldījumu veikšanu.
Zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai uzņēmumu ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa taksācijas periods ir kalendāra gads.
Nodokļu atvieglojumu apvienošana ar citu atbalstu sākotnējiem ieguldījumiem
Ja zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība papildus SEZ likumā noteiktajam atbalstam saņem vai plāno saņemt citu atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai par tām pašām izmaksām, tad saņemtais atbalsts komulējas un tiek koriģēts maksimālais atbalsta apjoms.
Lasītāju komentāri
Sadarbības partneriProjektu "Latgales interaktīvais komunikāciju portāls" finansēja Phare CBC 2002 programma.

Latgales plānošanas reģions
Latgales reģiona attīstības aģentūra
Izstrādātājs - SIA "Info"